Voda – pátý stav hmoty

Voda. Pro nás běžná látka, se kterou se setkáváme dennodenně, je kolem nás a bez které bychom nemohli existovat. Bez vody není život. A díky vodě je život nejen na celé naší planetě, rovněž, i když si to neuvědomujeme, v celé galaxii i v celém vesmíru.

Vodu známe většinou v běžném kapalném stavu. Dále známe vodu ve formě plynné vodní páry, která vzniká při varu, ale i mraky na obloze. A pak je tu voda ve zmrzlém, tedy pevném stavu jako led nebo sníh. Tyto tři skupenství zná každý, protože se s nimi v každodenním životě setkáváme. Existuje však ještě jedno vodní skupenství, takzvaná EZ voda, je to zkratka z anglického „Exclusion Zone“, což znamená vylučovací zóna. Toto čtvrté skupenství vody objevil profesor Gerald Pollack z Washingtonské univerzity a popisuje gelovitý stav mezi kapalinou a zmrzlou vodou. Je to proto, že podobně jako led má i tento gel hexagonální, tedy šestihrannou strukturu. Zároveň se čistí a vytlačuje všechny rozpuštěné látky do normální vrstvy vody. Odtud pochází název vylučovací zóna, protože všechny látky a protony jsou z této vrstvy vytlačeny, respektive vyloučeny.

Na obrázku můžete vidět rozdíl mezi strukturovanou H3O2 vodou a obyčejnou H2O za přítomnosti dalších prvků

Jak již bylo uvedeno, vedle pevného, tekutého a plynného skupenství vody vědci odhalili ještě čtvrté skupenství, ve kterém struktury molekul tekuté vody nejsou chaotické, ale uspořádávají se do mřížek. Tato EZ voda vykazuje jiné vlastnosti a chová se odlišně, než by se dle výpočtů měla normální voda chovat. Liší se u ní například bod mrazu, bod varu, hustota nebo povrchové napětí. Molekuly H2O – čili vody, jak ji známe – jsou v prostoru uspořádány náhodně a jejich pohyb je chaotický, mohou se v prostoru pohybovat volně jakýmkoliv směrem a neutváří žádnou strukturu. Molekuly H3O2 jsou naopak harmonicky uspořádány do mřížek, na rozdíl od H2O má tato voda větší hustotu asi o 10%, vyšší viskozitu, je zásaditější, čímž přispívá k odkyselení organismu, a také má negativní náboj.

 

Protože voda je opravdu zvláštní látka a v podstatě moc o ní, o jejích možnostech a kvalitách nevíme a zatím zůstaly neobjeveny, chci vás seznámit i s jinou formou této podivuhodné, život dávající látky. Existuje ještě páté skupenství vody, zatím veřejnosti neznámé. Ale o té níže až v další části.

EZ voda, chemicky H3O2, se také nazývá strukturovaná, nebo-li hexagonální voda. Rovněž (podle mého názoru mylně) se nazývá živá. Má ale mnoho zajímavých vlastností:

 

  • Je záporně nabitá.
  • Má viskozitu podobnou gelu.
  • Má změněný elektronický odpor.
  • Absorbuje infračervené světlo.
  • Má změněnou hodnotu pH.
  • Sama se čistí a upravuje.
  • Má hexagonální krystalickou strukturu.

 

Voda může mít velmi rozdílné vlastnosti, které závisí nejen na látkách v ní rozpuštěných, ale také na struktuře vody samotné. Jde především o prostorové uspořádání jejích molekul a je to především a nejen právě struktura, která určuje její vlastnosti. Můžeme mít tedy vody stejného složení, ale různých vlastností, které jsou dány právě charakterizující strukturou.

EZ voda má negativní elektrický náboj, díky kterému dokáže uchovávat energii podobně jako baterie. Stává se tedy svého druhu baterií, které dokáže nabíjet. S touto převratnou teorií přišel před nedávnem vědecký tandem Joseph Mercola a Gerald Pollack z University of Washington. Bioinženýrské duo přišlo na nové skutečnosti při zkoumání vlastností vody. Vody, která sama o sobě zdravému člověku neškodí, ale ve spojení s dalšími látkami dokáže být tak velice škodlivá a choroboplodná. Ano, i taková dokáže být tato vzácná tekutina. Ale zázračná voda, kterou máme možnost znát, má mít vlastnosti docela opačné.

Voda může být “živá” či “mrtvá”, přesně tak jak to známe z pohádek.

Voda je nejen univerzální rozpouštědlo, ale je akumulátor energie. Vodu lze nabít energií působením např. světla. Při ozáření slunečním nebo infračerveným světlem se obsah EZ vody zvýší trojnásobně, voda je nabitá energií. Podle Pollackovy teorie může EZ voda prostřednictvím slunečního nebo infračerveného světla fungovat jako jakási baterie, to znamená ukládat a uvolňovat energii. Umístění karafy s vodou např. chvilku na slunce se také jeví jako způsob, jak změnit strukturu a energeticky nabít vodu. Voda se dá ovšem formátovat různou barvou skla a světla.

Jakýkoliv zvuk, jakákoliv vibrace se rovněž ve vodě zhmotňuje. Voda neustále reaguje na zvuk. Voda neustále tančí. A naše těla jsou plná vody. Japonský léčitel Masaru Emoto dokázal, že „lidská energie (myšlenky a slova) ovlivňuje molekulární strukturu vody“. Jeho snímky přináší důkazy, že zachází-li se s vodou dobře, tvoří při zmrznutí krásné krystaly, zatímco při špatném zacházení tvoří krystaly nedokonalé a ošklivé. A nemusí se jednat jen o fyzické zacházení, stačí na vodu působit různými elektromagnetickými poli. A nemusí se jednat jen o dobré či nedobré fyzické zacházení (znečištění nežádoucími látkami), ale stačí na vodu působit různými elektromagnetickými poli nebo jen na ni myslet. Pro člověka, který si snaží o věcech okolo udělat vlastní úsudek, je tedy k dispozici docela dost informací. Že hudba (tóny) má vliv na strukturu hmoty, na růst a ovlivňuje fyziologické procesy, je známo již skoro sto let a počínaje obrazci vznikajícími na základě zvuku.

Snímky Masaru Emoto zmrzlých vloček, vodních krystalů vody reagujících na vibrace slov.

Nositel Nobelovy ceny Luc Montagnier například ukázal, že voda má schopnost uchovávat informace podobně jako třeba počítačový disk. Montagnier zjistil, že DNA produkuje elektromagnetické signály, které zůstávají uchovávány ve vodních strukturách. DNA se doslova otiskuje do struktury vody. Jakožto virolog provedl experiment s HIV, kde ukázal, že elektromagnetická frekvence DNA s HIV zůstala ve vodě i po odstranění fyzické DNA. Její elektromagnetický signál Montagnier zaznamenal a ze své pařížské laboratoře poslal přes internet do laboratoře v Itálii, kde výzkumníci vystavili tomuto signálu destilovanou vodu, která reagovala vytvořením identické DNA!

Na molekulární úrovni voda obsahuje informace, které do ní přichází zevnitř i z venku. Tyto informace mají vliv na to, jak efektivně přetváříme tekutiny a potraviny, které přijímáme. Nebudu přehánět s tvrzením, že pochopení této prosté skutečnosti může pro každého člověka znamenat šanci na zásadní zlepšení jeho zdraví. Pojem “informace” tedy ukazuje na to, že to, co konzumujeme se následně fyzicky projeví v utváření našich biologických forem a tím ovlivní jejich funkci.

Rozsáhlé výzkumy prokázaly, že pitná voda z kohoutku má zcela jinou strukturu než voda, která se vyskytuje v buňkách. Je to proto, že povrchy přitahující vodu se nacházejí všude v organismu, přesněji v každé buňce. Proto se tato EZ voda tvoří v těle z vody, kterou pijeme. Právě gelový stav umožňuje fungování makromolekul a buněčných membrán.

Chemický vzorec EZ vody je H3O2. Díky tomu se její molekuly slepují a mají gelovou, lepkavou konzistenci, což zajišťuje, že se voda v organismu udrží pohromadě. Přesně řečeno, vzhledem ke změněnému chemickému vzorci se již vůbec nejedná o původní nám známou vodu, ale o samostatný prvek.

Proč má ale H2O tak velký vliv na organismus, by mohl vysvětlit objev EZ vody. Vždyť člověk se skládá asi ze 70 procent z vody. Podle Pollacka tvoří největší podíl EZ voda a je rozhodujícím faktorem pro vaši výkonnost.

Bez EZ vody nemohou fungovat mitochondrie. Elektrárny buněk jí potřebují alespoň malé množství, aby mohly produkovat dostatek adenosintrifosfátu (ATP). A ten je zase nositelem energie v buňkách. A čím více ATP je produkováno, tím více energie máte k dispozici. Bez vody by také nebylo možné buněčné dělení a obnova buněk.

EZ voda lépe proudí všemi tělesnými buňkami a cévami. Bylo zjištěno, že záporný náboj má tu výhodu, že díky němu EZ voda pomáhá nervovým buňkám komunikovat. Náboj způsobuje lepší přenos signálů a informací mezi nervovými buňkami. Pozitivní vliv na přenos nervových signálů byl následně prokázán v experimentu, ve kterém byl testován negativní účinek anestetik. Ukázalo se, že použití anestetik, a to jak injekčních, tak nastříkaných na kůži, vedlo ke snížení vrstvy EZ a zároveň se snížil přenos informací v nervových drahách. Rovněž by bez EZ vody nefungovaly klouby. Náboj EZ vrstvy vytváří jakýsi nárazník, který zabraňuje tomu, aby se kosti navzájem tlačily. EZ voda také udržuje klouby pružné. I svalová tkáň se skládá z velké části z vody, která díky obsahu EZ hraje hlavní roli při svalové kontrakci. A to se týká především fascií které drží tělo a svaly pohromadě.

Pokud je voda v buňkách uspořádaná a strukturovaná, nikoli objemová jako obyčejná běžná voda, jak se domnívá většina biochemiků a buněčných inženýrů, pak je to skutečně něco nesmírně důležitého,“ říká Pollack.

„Kupříkladu kapiláry byly dosud velká záhada,“ říká dr. Pollack. „Jsou příliš malé. Některé kapiláry mají menší průměr, než je velikost červených krvinek, které jimi procházejí. Žádný inženýr by nikdy nepoužil trubku, která je menší než materiál, který má touto trubkou procházet. Ale příroda to prostě udělala.“ To ovšem znamená, že se zde musí překonávat velký odpor. Tělo potřebujete něco, co červené krvinky kapilárami protlačí. Nabízí se právě zářivá energie a působení EZ. Je ale i jiné vysvětlení, ale k tomu až později.

Strukturovaná voda výrazně ovlivňuje správnou funkci buněk lidského organismu a jejich ochranu před toxiny a infekcemi. Mnohem lépe proniká do buněk i mezibuněčného prostoru, kde lépe zajišťuje jejich výživu a mnohem lépe odplavuje škodliviny, což se projevuje na zvláčnění položky a pomalejším stárnutí. Pokud vodě chybí řád, dochází k disharmonii, špatnému přenosu informace mezi buňkami. Celoživotní výzkum korejského dr. Mu Shik Jhona prokázal, že rakovinné a diabetické buňky jsou obklopeny neuspořádanou, volně se pohybující vodou. Zdravé tělo si veškerou vodu strukturuje do potřebné formy, nemocné tělo k tomuto úkonu nemusí mít dostatek energie.

Působení informace ukryté v molekulární struktuře vody či potravin může ovlivnit např. způsob formování proteinů v DNA, tvar buněk, orgánů a konečně i našich fyzických partií. Budu-li například pravidelně konzumovat nekvalitní potraviny, které – jak ukazují experimenty – vykazují vysokou míru chaosu ve své molekulární struktuře, tak tento buněčný chaos bude mít destruktivní vliv na uspořádání, elektrochemické procesy a funkčnost buněk mého organismu.

Epidemioložka Shanna Swan se zabývá dopadem chemikálií v životním prostředí a prokázala, že chemikálie přítomné ve vodě způsobují poškození reprodukčních orgánů a spermií. Zapříčiňují pokles plodnosti a mnoho dalších zdravotních problémů. Plodnost mužů klesla o 59% za posledních 50 let a stále klesá. Prognóza: do 30 let bude plodnost poloviny mužů na nule. Příčin k tomuto stavu je ovšem daleko více. Pokud dojde ke změně tvaru orgánu, dojde i ke změně jeho funkčnosti. “Mrtvá voda” čili voda s chaotickým molekulárním uspořádáním přenese tento chaos do lidského těla a v důsledku toho například spermie získá jiný tvar. Má kratší bičík. To znamená, že se nepohybuje tak jak by měla. Důsledek je neplodnost. Jinými slovy daný člověk není schopen mít potomky. Není to jasný příklad ztráty životaschopnosti?

Řád se ukazuje například u zdravých buněk, zatímco chaos je typický pro struktury deformované, například tkáň napadenou nemocí. Díky Reidovi lze pozorovat významný rozdíl mezi vibračním obrazcem zdravé a rakovinné buňky, což může například pomoci chirurgům během operace. A zároveň výzkum v akustických frekvencích vede k jejich využití pro léčení nejrůznějších potíží. Zopakujme si: každá vibrace ve vodě vytváří odpovídající formu. Vibrace se jakoby otiskuje do vody a formuje ji.

Každá frekvence vytváří určitou formu, každá forma hmoty má svou odpovídající frekvenci. Pokud začínáme chápat tento universální zákon, pak můžeme začít využívat například v úpravě vody a potravin zcela nový přístup. Odpovídající vibrací lze odstranit otisky toxických látek z pitné vody, je možné lépe diagnostikovat kvalitu potravin i prodloužit jejich trvanlivost.

Věděli jste, že pokud pijete vodu chudou na minerály a stopové prvky, tělo může zůstat dehydrované? Pokud minerály nezískáte jinou cestou ze stravy, můžete vypít klidně i čtyři litry vody za den a stále mít dehydrovaný organismus.

Strukturu vody lze přeměnit i jiným způsobem. Představte si dvě sklenice vody. V obou je voda, která vytekla z kohoutku, nebo-li voda z vodovodního řádu. Je průzračná a bez zápachu. Pokud vodu v druhé sklenici necháme projít procesem specifického víření, její vitální kvalita se výrazně zvýší. Díky tomuto víření jsme vodu “oživili”. Nic jsme do ní nepřidali. Pouze jsme jí rozpohybovali.

Viktor Schauberger napsal, že během procesu víření voda vykazuje samoorganizační vlastnosti. Jinými slovy voda nabývá uspořádanou molekulární strukturu. Díky tomu jí pak náš organismus může snadněji vstřebat a využít. Během víření se voda také sama ochlazuje. Tento jev byl nazván “adiabatické ochlazování”, je to přirozený proces, který se děje v přírodě neustále.

Například německý fyzik Klaus Volkamer, se zaměřuje na zkoumání změn v elektromagnetickém a gravitačním poli ve vodě, která byla podrobena vířivému pohybu. Volkamer zjistil, že voda prošlá vířením skutečně vykazovala nižší hmotnost než tatáž voda, která stála v klidu. Podle něj vykazuje vířená voda odlišné elektromagnetické a optické vlastnosti ve srovnání s vodou stojící v klidu. Dle Volkamera obsahuje více – jemné hmoty alias prány. Může docházet ke změnám ve struktuře vodních molekul, což ovlivňuje i její chemické vlastnosti.

Molekuly vody mohou tyto vibrace uchovávat a ovlivňují jimi funkčnost našich buněk a tedy i celkové zdraví. Z poznání, jak je voda “vnímavá” a “inteligentní” vychází i další závěry. Například, že i jemné elektromagnetické signály a vibrace mají vliv na fungování živého organismu. Nepochybně si díky hlubšímu pochopení vody začneme více všímat vlivu různých frekvencí a elektromagnetických polí. Vidíme totiž, že jakékoliv frekvence, například z počítačových technologií či mobilů, mají vliv na vodu. A kvůli tomu i na tvary a funkčnost buněk, tkání, orgánů. Je na nás, abychom zjistili, jak tyto vztahy fungují. Jak onen složitý svět plný nových technologií, svět chemikálií a farmacie, ovlivňuje na té nejhlubší úrovni samotnou podstatu naší existence, jež je zásadně spjata s vodou.

Člověk bohužel zbavil vodu možnosti dýchat. „Moderní“ voda se tlakem plní do lahví nebo do rovných trubek – je to přesný opak volného toku, který vytváří víry.

V poslední době se doslova roztrhl pytel s různými „eko” a “bio“ technologiemi na úpravu vody. Ale je to, co reklamy slibují, pravda? Každý touží pít čistou vodu a jíst zdravé potraviny, ale chemické složení je jen jedna část. Chemicky čistá voda ještě nemusí být pro náš organismus zdravá. Vitální kvalitu vody, její “živost”, žádný filtr nevyrobí!

 

Voda, kterou pijeme. Mohli bychom říci, že molekuly vody jsou nevzhledné a postrádající symetrii. Bohužel, toto je právě voda, která nám teče z kohoutku, neboť tato voda byla poškozená dlouhým pobytem v lineárních potrubích. Poškozená je voda také vystavená vlnění mikrovlnky, voda s byť minimálním množstvím herbicidů nebo anestetik a mnoho dalších látek v dnešní pitné vodě přítomné. Při dlouhodobém užívání této poškozené vody se její destrukce propíše i do poškození struktury buněk v lidském těle a může mít negativní dopad na funkci orgánů. Nejde jen o buňky lidské, tedy živočišné, ale i buňky rostlinné. Účinky vody s vitální kvalitou jsou v porovnání s obyčejnou vodou ohromující. Například klíčivost rostlin je až o 50% vyšší. A nejen to, ale celková vitalita rostlin.

Voda, která stojí, zahnívá. Voda, která je zadržena ve vodovodních potrubích přichází o svou strukturu a vitalitu. Je paradoxní, že vodovodnímu potrubí se říká “řád”, když ve skutečnosti vytváří ve vodě chaos…

V této části jsem vám popsal současné poznatky vědy o několika skupenství vody a její struktury. Jak jsem v úvodu naznačil, existuje další stav této podivuhodné látky a to páté skupenství a o tomto novém poznatku se nyní dozvíte více.

 

Páté skupenství vody

O vodě se dá napsat mnoho dalších poznatků výzkumů…. Ale větší část tajemství vody dosud není odhalena.

Jak bylo popsáno výše, molekuly vody mohou mít seskupení molekul chaotické, a jedná se v podstatě o mrtvou vodu, nebo v níž se vyskytuje jistý řád, kde jsou seskupené do hexagonální, tedy šestihranné struktury.

Voda je přírodní akumulátor energie, elektromagnetických vln, vibrací zvuku a v neposlední řadě jemnohmotných vibrací naší aury, energeticko-informačních polí i vibrací zvuku a našich myšlenek. Je schopna kumulovat do sebe i energii obrazců a geometrických vzorů.

Na tomto poli vešla ve známost Veda Austin. Její primární oblastí zájmu je fotografování vody v jejím „stavu stvoření“, prostoru mezi kapalinou a ledem. Právě prostřednictvím jejích pozoruhodných krystalografických fotografií voda odhaluje své povědomí nejen o Stvoření, ale také o myšlení a záměru prostřednictvím obrazů. Její výrok o vodě je:

„Voda je rebelský element, nebude odpovídat fyzikálním ani gravitačním zákonům a nelze ji zabít. Bez ní není život. Reinkarnuje se, aby ji všichni viděli, a věda nám říká, že přišla na Zemi z vnějšku.“ prostor. Rebelský, nekonformní, věčný a cizí…jen se podívejte na sílu, kterou jsme naplněni.“

Veda nafotila tisíce snímků zmražené vody na petriho misce, kde podkladem byl nějaký obrázek. Voda pomocí krystalů se snažila obrázky kopírovat. A tak vznikly úchvatné obrazce tvořené krystaly ledu. Jde o jeden z důkazů, že voda je schopna do sebe vstřebat a přijmout informace.

 

Této metody zobrazení vibrací a energií jsem využil k zobrazení esencí a výrobků Ormeos, které vyrábím a nabízím na trhu. A protože mě zaujala metoda zobrazování v krystalech ledu, kterou používá Veda Austin, začal jsem dělat touto metodou vlastní pokusy. A výsledky byly zajímavé.

              Voda z vodovodu

        

                                                                Ormeos 1                                                                 Ormeos 2 – Magbor

      

                                                  Ormeos 4 – Bílé mumio                                                 Ormeos 6 – keltic mana

    

                                              Ormeos 7 – Ping                                                                        Ormeos Karafa

    

                                                   Ormeos 8 – Mg                                                                        Ormeos 9 – -Bogo

 

     

                                                Ormeos 10 – Akáša                                                            Ormeos 11 – Camgausib

 

       

                                                         Ormeos C01                                                                              Ormeos C02

        

                                                        Ormeos C03                                                                            Ormeos C04

Napadlo mě vyzkoušet něco jiného. Začal jsem na zkoušku dělat pokusy s ledem ve skleničce. Nalil jsem magnetickou vodu do skleničky, zvědav co se stane. Ale nejdříve, abych mohl posoudit rozdíl, použil jsem obyčejnou vodu z vodovodu. Pak teprve magnetickou vodu z karafy. Teplota v mražáku byla -20°C.

Asi po hodině a půl voda z vodovodu celkově zamrzla. Bez nějaké struktury, jen neforemný led. Ale voda z karafy? Nic podobného jsem neviděl.

              

                                                            obr. 1                                                                                        obr.2

Led ve skleničce se tvořil zpočátku ode dna a od stěn směrem dovnitř. Na obr. 1 je vidět uvnitř nepravidelnou kouli a z ní vystupují něco jako bílé jehličky. Uvnitř koule je v podstatě voda, která ještě nezamrzla. Jehličky vystupují z vody už do zamrzlé části. Vodu uvnitř jsem v podstatě objevil a potvrdil náhodou, když jsem skleničku nahnul a ve vodě se objevila bublinka, která je vidět na obr. 2. Tyto fotografie byly pořízeny po dvou a půl hodině. Po osmi hodinách voda ve skleničce celkově zamrzla.

Obr. 3.

obr. 3

Tekutá část, která je vyfocena na obr. 1, celkem zamrzla, ale není čirá jak led po okrajích skleničky. Je sněhově bílá. Ovšem zvláštní jsou kanálky v podobě jehliček, které se začaly tvořit ode dna hned zpočátku zamrzání až nakonec vytvořily ostnatou šišku.

Přemýšlel jsem, co to znamená a co se vytvořilo. Nabídlo se mi jediné vysvětlení. Obyčejná voda zamrzá celkem rychle a led je mléčně bez struktury zabarven. Magnetická formátovaná voda se změněnou atomární strukturou a přes dvě stě metrů magnetické pole obsahuje hodně energie a i při -20°C těžko a velmi pomalu zamrzá. Jehličky, které se v ledu začaly objevovat jsou v podstatě výstřely energií. Tento pokus jsem prověřil několikrát a v podstatě vždy byl stejný výsledek.

Takže o jakou vodu v podstatě jde? Všechny produkty, které nabízím na trhu obsahují vodu a to z mnoha důvodů. Jedním z hlavních důvodů je při vnitřním užití rychlá a dokonalá vstřebatelnost v celém těle a navázání k buňkám. O jakou hmotu jde?

 

Produkty Ormeos jsou z monatomické hmoty. V podstatě definice této hmoty při aktivaci je:

 

Aktivuji monatomickou hmotu vyzařující světelnou energii s vlastní inteligencí a vědomím.

V tomto bodě si dovolím výše uvedenou formuli a vysvětlit, jaký je rozdíl mezi obyčejnou vodou, tedy mrtvou, vodou formátovanou EZ, nebo jiným způsobem upravenou. V každém případě, jak jsem už naznačil výše, všechny popsané formy vody nejsou živou vodou. Jde jen o vodu, která má schopnost přebírat vibrace na jakékoliv úrovni a zaznamenávat je nebo energeticky kumulovat do sebe. Následně vysvětlím.

V jedenácti letech mě jeden starý pán seznámil s virgulí a proutkařením. Od té doby jsem se zdokonaloval a mohu prohlásit, že patřím v tomto oboru k nejlepším. Dokáži detekovat jakoukoliv anomálii a rovněž rozpoznat její energie. A abych tomu rozuměl více, prostudoval jsem si geologii, mineralogii, hydrogeologii apod.

Voda tekoucí v podzemí díky toku a třením (ve skále, písku, různém podloží…) molekul i atomů, vytváří elektromagnetické pole mínusové polarity. Protože je v pohybu, naformátuje se do stavu EZ vody, má tato voda větší hustotu asi o 10%, vyšší viskozitu, je zásaditější, čímž přispívá k odkyselení organismu, Prospívá rostlinám a také má negativní náboj. Pokud se tato voda přestane pohybovat, za krátký čas zmizí i elektromagnetické a magnetické pole, formátování vymizí a stane se obyčejnou vodou. Stojatá voda – kde nedochází k víření – nevyzařuje žádné elektromagnetické ani magnetické pole, pouze voda v pohybu!

K doplnění, všechny prvky celé periodické soustavy mají mínusovou polaritu magnetického pole, celá Země má rovněž mínusovou polaritu, pouze živočichové včetně lidí, mají plusovou polaritu. Takže biopole člověka má, opakuji, plusovou polaritu. Ale magnetické pole aury má plusovou i minusovou polaritu v energeticko-informačním poli jemnohmotných energií. Jsme tak dvoupólové bytosti. Toto jemné světelné vyzařování všech živočichů včetně člověka objevil kvantový fyzik F. A. Popp a nazval je biofotony, vyzařované pouze živými organismy.

Uveďme si příklad s buňkami. Červená krvinka má uvnitř mínusový náboj a na povrchu plusovou polaritu. Pokud nemá dostatek magnetické energie, je scvrklá, lepivá a nepružná. To se týká v podstatě všech buněk Proto se nám na stěnách žil a tepen lepivostí přilepují tukové buňky, červené krvinky se slepují až do stádia chuchvalců a to má za následek nejen zúžení tepen a žil, ale může vést až k trombům. Důsledkem bývají infarkt a mrtvice. Takové buňky nejsou schopny projít kapilárami a spíše je ucpávají. Podrobnější informace v článku „Magnetoterapie“.

Naformátovaná voda může tento problém částečně vylepšit, protože je gelovitá. Ale pokud organismus trpí nedostatkem magnetismu, formátování po nějaké době vymizí a voda se stane obyčejnou, i když se tělo tuto formu snaží co nejdéle udržet díky magnetickému poli těla. Pouze gelovitá struktura vody nestačí.

Páté skupenství vody je nejen naformátované v molekulách do šestiúhelníku, ale jedná se o magnetickou a živou vodu. Má změněnou atomární strukturu. Je stabilní a magnetické pole nemizí. Vyzařuje světelnou magnetickou energií s vlastní inteligencí a vědomím. Jedná se o monatomickou vodu.

Když vezmu vodu z karafy, která má změněnou – atomární strukturu na monatomickou, a nechám ji stát půl roku na stole v uzavřené sklenici, tak i po půl roce bude stále vyzařovat magnetickou energii. Důvod je ten, že atomy vodíku a kyslíku mají změněnou atomární strukturu.

Proč tomu tak je? A jak je možné, že vzniklo takto dosud neznámé skupenství vody? Ne nejde o žádnou esoteriku, ale o chemii a fyziku. Vysvětlím podrobněji.

               

                                                     Atom vodíku                                                                                  Atom kyslíku

 

Když se oba atomy sloučí do molekuly vody, propojení je takové

 

Formátovaná voda a propojení atomů do šestiúhelníku

Co se ovšem stane, kdy do orbitu atomů vodíku a kyslíku se naváží chemicko-fyzikálním procesem a stabilizují další elektrony? U těch, kteří se naváží k dalším elektronům propojením vzniknou párové elektrony. Ty spojené elektrony mají nikoliv mínusový náboj, ale rozdílný. Tedy plus a mínus. Z fyziky víme, že atomární jádro je složeno s protonů a neutronů. Proton má plusový náboj a neutron nulový. Elektron vždy mínusový náboj. Takže například atom kyslíku.

Obsahuje osm protonů, osm neutronů a osm elektronů.

Toto uspořádání je u všech atomů vždy stejné a musí být poměrně vyrovnané. Pokud se naváží do orbitu další elektrony a vzniknou tak párové s opačnou polaritou, dojde v uspořádání atomu k nestabilitě a tím musí jádro atomu reagovat a nastolit rovnováhu. A to tím způsobem, že protony se rozdělí na rozdílnou polaritu, takže budou mít v jádru opačné polarity. Protony s plusovou polaritou a s mínusovou polaritou. To vyvolá reakci v jádru. Už nemá kulový tvar, ale trochu se natáhne do tvaru číslice nula. A protože protony s rozdílnou polaritou nemohou být v jádru volně rozmístěny u sebe, snaží se od sebe oddělit.

Právě zde začnou působit Coulombovy síly. Vlivem gravitačních a magnetických sil, kde jedny se snaží odtáhnout a druhé zpětně smrštit. Následkem toho dojde k pulzaci, protože jádro se natahuje a smršťuje z tvaru nuly do tvaru osmičky. Čím je do orbitu atomu vázáno více elektronů, tím je rychlejší pulzace a také větší magnetické pulzní pole.

Toto přeskupení a nové uspořádání elementárních částic atomů dá vznik nové hmotě, která se nazývá monatomická a má jiné vlastnosti a působení než hmota mřížkové soustavy. Voda s takto  změněnou atomární strukturou je monatomická, má plusovou polaritu, vyzařuje pulzní světelnou magnetickou energii s vlastním vědomím a inteligencí.

Možná lidské sebevědomí klesne, když si uvědomíme, že nejsme jediní, jako živočichové, kdo má vlastní vědomí. A to se týká i rostlin. I ty mají své vědomí. Proč může mít i voda vědomí?

Kvantová fyzika prokázala, že dokonce i elektron má vědomí. A to se zřejmě dotýká všech elementárních částic v celém vesmíru. Veškeré energie a zhuštěné hmoty. Všechno v jednotlivosti i celku má vědomí. A to dohromady vytváří nejvyšší vědomí. Někteří to nazývají Bůh. Ale můj názor je, že nejvyšší vědomí je to, co stvořilo všechny vesmíry, dimenze, tedy i ty bohy.

Z toho vyplývá, že i voda má své vědomí. A inteligenci? Tu získala díky změně atomární struktury do monatomické, jak popsáno výše. Díky této změně a záření světla vyšších vibrací se vědomí atomů napojí na Nejvyšší vědomí, jehož je součástí, a začne se rozhodovat jak a na co působit. To je celý klíč a tajemství této hmoty a vody. Z tohoto důvodu je živá, inteligentní, má vědomí a rozhoduje se podle zákonů Univerza, harmonizuje vše ve prospěch všeho živého.

A to je rozdíl mezi obyčejnou a tedy mrtvou vodou z trubek s chaotickou strukturou a vodou zformátovanou vířením a EZ vodou.

Autor:  Stanislav Kašpar