Magnetická voda z pyramidy

Tento článek byl napsán pro časopis „Eniologie člověka“ v kterém vyšel. Protože se vztahuje k přeměněným energiím a možnosti léčení, je dobré si ho přečíst. Lépe pochopíte, proč monatomické prvky, vyzařující fotony nulového bodu, přetransformované do bioenergií působí a jak. V podstatě jde o stejnou energii, kterou vyzařuje ORME a naše produkty ORMEOS, kde jsou mnohem silnější a účinnější v nezměněné podobě božských vibrací. Biofotony jsou toutéž energií přetransformované do bioenergií s opačnou polaritou. Magnetickou vodu k léčení lze vyrobit i v pyramidě.

V minulém článku o magnetizaci vody jste se mohli dočíst o podivuhodných vlastnostech vody a o tom, jak ji zmagnetizovat pomocí bioenergie k léčebným účinkům. Nyní si povíme, jak zmagnetizovat vodu pomocí pyramidy a využít její fenomenální funkci akumulace energie, která je známá už tisíce let.
Obecně se má za to, že pyramidy sloužily jako hrobky faraónů, a to i přes nesporný fakt, že v nich mumie nebyly nikdy nalezeny. Jedna z hypotéz tvrdí, že pyramidy sloužily jako příbytek pro faraónovu duši, o jejímž posmrtném životě starověcí Egypťané nepochybovali. Pozornost odborníků pak poutá především Velká pyramida faraóna Cheopse, vystavěná z obrovských vápencových bloků, z nichž každý váží pět i více tun. Tyto bloky byly vsazeny do pyramidy a utěsněny s milimetrovou přesností. Smysl této preciznosti nám však stále uniká. Jsem přesvědčen, že pyramidy sloužily jako rezonátory vibrací a energií umožňujících duchovní růst nejen faraóna, ale všech zasvěcených, kteří toužili po transformaci těla a duše. Dodnes jsou mnohé názory badatelů zpochybňovány a nejsou přijaty vědeckou obcí, která dogmaticky stojí na svých zastaralých a nepodložených názorech ke škodě celého lidstva.
Francouzský vědec Alfred Bovis na svých cestách navštívil Cheopsovu pyramidu a náhodně vstoupil do faraónovy krypty, kde ho překvapil zvláštní jev. V kryptě se nalézaly koše, v nichž zůstaly ostatky drobných živočichů, kteří zabloudili do nitra pyramidy a zde zahynuli. Zvířata byla naprosto dehydrována a navzdory vlhkosti vzduchu precizně mumifikována. Po návratu domů se dr. Bovis rozhodl provést zajímavý pokus. Vyrobil si malý model pyramidy a orientoval ji plochou stěny jehlanu podle osy směrem sever – jih. Ve třetině výšky umístil mrtvou kočku. Za nějaký čas byla kočka mumifikována. Experimentoval dále a postupně do pyramidy umísťoval různé druhy organických látek, zvláště pak těch, které podléhaly rychlému rozkladu. Výsledkem jeho pokusů bylo zjištění, že uvnitř pyramidy musí existovat něco, co zastavuje proces rozkladu a způsobuje rychlou dehydrataci organických látek.
Výsledky Bovisových pokusů zaujaly počátkem 50. let i českého radioinženýra Karla Drbala, který sám provedl sérii podobných experimentů, až dospěl posléze k jednoznačnému závěru: „Existuje nepochybný vztah mezi tvarem a prostorem pyramidy a fyzikálním, chemickým a biologickým procesem, odehrávajícím se uvnitř tohoto prostoru. Užitím vhodných forem a tvarů můžeme pak tyto procesy urychlovat nebo naopak zpomalovat.“ Podle názoru ing. Drbala vytváří tvar pyramidy uvnitř kumulaci energie. Výsledky Drbalových pokusů nakonec vedly ke vzniku jeho patentu č. 91304 pro model Cheopsovy pyramidy. To by nebylo jistě nic pozoruhodného, kdyby ing. Drbal neprokázal zvláštní jev. Umístění tupé žiletky v jedné třetině výšky uvnitř modelu mělo za následek, že se po určité době žiletka opět naostřila. Ing. Drbal tak exaktním způsobem dokázal zvláštní energetické působení uvnitř pyramidy.
Až počátkem 70. let se podařilo pomocí elektronového mikroskopu záhadu rozluštit. Tupost žiletky byla způsobována vytvářením nepatrných zoubků a deformování krystalické mřížky na jejím ostří. Po uložení takové žiletky do nitra pyramidy se působením neznámé síly její ostří roztáhlo, deformovaná krystalická mřížka se narovnala a došlo k obnově původního ostří. Ing. Drbal dospěl rovněž k závěru, že tvar pyramidy by mohl v sobě kumulovat elektromagnetické vlny, kosmické záření nebo jiný, nám zatím neznámý druh energie. Tato kumulace fyzikálních vlivů tvaru pyramidy pak může být základem zvláštních fyzikálních, chemických i biologických procesů uvnitř pyramid.
Skutečnosti zjištěné pokusy mnoha badatelů přivedly dokonce jistou francouzskou firmu ke konstrukci speciálního tvaru kontejneru na výrobu jogurtů. Nový tvar kontejneru, jak prokázaly zkoušky, měl skutečně pozitivní vliv na urychlení procesu výroby. Dále se např. ukázalo, že používání hranatých barelů na výrobu piva snížilo jeho kvalitu, ačkoli bylo užito naprosto stejného výrobního postupu jako u barelů kulatých. Vliv tvarů na fyzikální, chemické i biologické procesy je tedy neoddiskutovatelný!
Tajemnou energií uvnitř pyramid se zabývala kniha A. Mereuxe „Tajemná věda faraónů“ i kniha L. Turenna „Vlny vycházející z forem“, kde se tvrdí: „Různé formy, ať se jedná o koule, pyramidy, čtverce či polokoule, působí jako různé typy rezonátorů energie kosmu. Stejně jako speciální tvar dává houslím charakteristický zvuk, tak speciální tvar pyramidy je zřejmě rezonanční dutinou, jež ovlivňuje ostří čepele žiletky a veškerou živou i neživou hmotu.“
Bylo objeveno, že některé prostorově uzavřené tvary jsou prospěšné pro zdraví lidí. Tvar koule má kupříkladu pozitivní vliv. Pokusná stavba kulovitého tvaru byla vyzkoušena v Brně právě pro účely resuscitace a toto bylo potvrzeno. Polokoule má naopak na organismus negativní vliv. Stále však neznáme všechny odpovědi.
Tento fenomén zaujal i fyziky. Existují přístroje, kterými je např. možné graficky znázorňovat vzorce zvukových vln. Některé kombinace zvuků tak vytvářejí přesné geometrické tvary. Podobnými pokusy se zabývali američtí vědci v delawarských laboratořích a dospěli k teoretickému závěru, že všechny formy v našem světě jsou výsledkem kombinace vibrací různých frekvencí. Někteří si povšimli podobnosti pyramid s formou magnetických krystalů, které vypadají jako dvě pyramidy postavené základnami na sebe. Tak bylo naznačeno, že energie pyramidy může mít cosi společného s magnetickými fenomény naší planety. V roce 1969 bylo do nitra Chefrenovy pyramidy instalováno speciální zařízení na měření kosmických paprsků dopadajících na pyramidu. Na magnetických páskách byly zaznamenány přesné informace o kosmických částicích uvnitř celé stavby. Grafy však vykazovaly zcela jiné hodnoty, než vědci předpokládali: „Buď je pyramida geometrickým omylem, který ovlivňuje naše grafy, nebo zde existuje jakési mystérium, nazývejte ho, jak chcete – okultismem, kletbou faraóna nebo magií, ale působí zde síla, která vzdoruje předpokládaným zákonům vědy a je v pyramidě ještě po tisíciletích let  v činnosti,“  prohlásil tehdy novinářům dr. Gohet, jeden z vedoucích pracovníků tohoto výzkumného projektu.
Uvnitř prostoru ohraničeného tvarem tělesa dochází k akumulaci energie, mající vliv na různé fyzikální procesy uvnitř takového tělesa. Jde o fenomén, který spadá nejenom do oblasti fyziky, ale také psychotroniky, neboť experimenty dokázaly, že různé tvary mají vliv i na člověka. Zkoumání vztahů mezi tvarem a prostorem i energetickými vlivy zde probíhajícími je výzvou pro moderní nezaujaté vědce a badatele. Je dodnes na škodu, že bádání a objasnění tohoto fenoménu bylo opět vědou pro nepochopení zpochybňováno a bylo zahrnuto do oblasti parapsychologie a psychotroniky s názvem „tvarová psychotronika“.
Pyramidy jsou dnes doslova ovinuty různými teoriemi a ideologiemi, a to tak pomotanými, že pro současného člověka je pyramida pouze něčím nevysvětleným a její prapůvod je záhadou. Jelikož je zde už dostatek lidí schopných následující řádky plně pochopit, nastal čas pravdivě popsat podstatu toho, jak se věci a události okolo pyramidy ve skutečnosti mají. Pojďme krůček po krůčku, ověřováním a pochopením strohých faktů.
Termín pyramida (staroegyptsky mer) pochází z řeckého slova pyramis, které znamená jehlan. Pyramis je odvozen od slova pyr, jež znamená oheň. Skutečnému středu pyramidy se říká zpravidla královská komnata, a to proto, že se v ní koncentruje největší množství energie, které jakoby v podobě plamene svíčky stoupá k vrcholu.  Ve třetím Imhotepově zákonu vesmíru stojí: „Vše vibruje a je v pohybu, nic nezůstává v klidu. Vše se pohybuje. Vibrační frekvence tvořící energii určuje realitu, hustotu hmoty, mysl a extrémně vysokou vibraci duše. Čím vyšší je vibrační frekvence, tím vyšší je hladina vědomí, informace, respektu a tím je rozvinutější cesta evoluce.“ Vibruje vše, od té nejhustší hmoty až po čistou duši. Tento zákon rozděluje různé druhy energie v závislosti na jejich vibracích na elektrickou, magnetickou, chemickou, gravitační a tachyonovou. Toto místo a jeho energie může být využito k mnoha účelům.
Na levé straně pyramidy najdeme negativní energii, na pravé pozitivní a na severu a jihu neutrální, což navzájem vytváří harmonii poměrů sil. Tedy můžeme říci, že boky vyzařují opačné magnetické povahy. Pohlédneme-li na situaci z elektromagnetického hlediska, zákonitě nás napadne, že někde tady musí být proudění elektronů a musí vznikat elektrická energie – mezi pozitivním a negativním bude vznikat napětí. Ano, je tomu přesně tak, elektrickou energii najdeme právě ve vrcholu pyramidy.
Mnozí vědci dnes připouštějí, že pyramidy jsou nejen akumulátory energie, ale pravděpodobně i transformátory kosmické energie. Energie se v pyramidách koncentruje do středu a je prý úplně jedno, zda jde o masivní kamennou stavbu nebo jen pyramidu vyrobenou z jakéhokoliv jiného přírodního materiálu. Takže nejde jen o tvar hmoty, ale i o prostor uvnitř. Vlivem špatného pochopení principu proudění energií a vlivu prostoru a hmoty některými badateli z oblasti psychotroniky došlo k propagování mnoha nepodložených omylů a teorií. Uvedu několik příkladů za všechny. Někdo přišel s nápadem, že stejnou funkci má i pouhá konstrukce jehlanu ve tvaru obrysové kostry pyramidy. Pouhé dřevěné hranolky nebo dokonce plastové a kovové tyče či jiné profily sestavené do tvaru jehlanu působí údajně stejně jako masivní sestavená hmota nebo plášť jehlanu. To je hluboký omyl, ne-li přímo podvod. Obrysové tyče nevytvářejí uzavřený akumulační prostor, proto taková pomyslná pyramida nemůže fungovat. Staví se dokonce i kovové pyramidy. Kov jako hmota sám o sobě vytváří magnetické pole o jiné frekvenci, při čemž vzniká spíše rušivá energie. Dokonce i hřebíky a vruty použité při stavbě dřevěné pyramidy působí svým magnetickým polem rušivě. Otázkou je, jaká energie se v těchto kovových pyramidách transformuje. Pozitivní či negativní? Například v Rusku jistí vědci postavili pyramidy z betonu. Na tom by nebylo nic zvláštního. Beton je přírodní materiál. Ovšem použili do skeletu ocelovou armaturu pro zpevnění a stabilitu. Problém je ten, že tak v podstatě vyrobili faradayovu klec v podobě pyramidy. Jaká energie uvnitř pyramidy pak působila? Nevím, ale o takové pyramidě mám silné pochybnosti.
Nyní ponecháme stranou otázku, jak se tato kosmická energie v pyramidě transformuje, a zaměříme se více na její využití v praxi. Základem „pyramidologie“ je teorie, že uvnitř pyramidy se koncentruje a transformuje kosmická energie. Pyramidou přetransformovaná energie se jmenuje „pyrén“. Aby k tomu v pyramidě doopravdy došlo, je nutné, aby vždy jedna strana směřovala k severnímu pólu. Dalo by se říci, že plocha pyramidy je kolmo pod určitým úhlem k magnetickým proudům planety. Plochou pyramidy je pak v pravém úhlu tok energie směrován do středu pyramidy, což je v podstatě v jedné třetině výšky. Pyramidální efekt jako důsledek působení pyramidální energie můžeme využít v praktickém životě nejrozmanitějším způsobem. Pyramida působí dehydratačně, antibakteriálně, zvyšuje energetickou bilanci vložených potravin. Toto působení můžeme využít pro konzervaci potravin, udržení dlouhodobé stálosti a stavu, zlepšení chuti, vůně, barvy apod.
Vliv na potraviny zkoumali v USA Kerell a Gogginová a dospěli k závěru, že umístěním v pyramidové struktuře se chuť jídel mění k lepšímu. Šlo třeba o víno, mražené potraviny, snížení kyselosti džusu aj. Ovoce a zelenina ošetřená pod pyramidou získává kvalitu čerstvosti jako ovoce právě utržené ze stromu nebo zelenina vytažená ze země. Potraviny ležící pod pyramidou v 1/3 výšky si zachovávají původní chuť a čerstvost. Stačí, abychom na 1 hodinu vložili pod pyramidu maso před pečením anebo dušením, a je jako čerstvé. Děláme to po vyndání z ledničky před tepelným zpracováním. Maso pod pyramidou dehydruje, ale nepokazí se. I po dlouhém uskladnění má vynikající chuť. Osobně jsem dělal pokusy a skutečně, maso se nekazí, nezahnívá, nedochází k procesu rozkladu. Plísně, viry a bakterie v pyramidě okamžitě hynou. Pokud je jakákoliv rostlinná či živočišná hmota v pyramidě, pouze se delším pobytem mumifikuje úbytkem vody. Pokud je vlhkost, která tomu brání, stálá, v podstatě by bylo možné tyto látky skladovat nekonečně dlouho. Buňky  rychle degenerují a stárnou úbytkem magnetismu obsaženého ve vodě. Zajímavé pokusy jsou s čerstvě uvařenou kávou. Vložením pod pyramidu na 20 minut získáme zlepšení její chuti. Vložením vody pod pyramidu si můžeme připravit na druhý den výbornou kávu jejím zalitím takto zenergetizovanou vařící vodou. Ztrácí svoji hořkou chuť. Dokonce i čaje připravené tímto způsobem získávají jemnější vůni, pronikavější chuť a jejich léčebný účinek se stupňuje. V podstatě platí to samé, co jste si přečetli v článku o magnetizaci vody biopolem pomocí včel v úlu. Lze zmagnetizovat vše co obsahuje vodu. Výsledky těchto pokusů jsou celkem logické. Maso, zelenina, ovoce, sušené potravinové produkty po odstranění z prostředí stálého a přirozeného přísunu magnetismu podléhají zkáze právě úbytkem magnetismu a usušené potraviny jsou v podstatě magnetismu skoro zbaveny. Nabitím těchto produktů magnetickou energií tvořící se v pyramidě opět získávají původní vlastnosti živé hmoty. A navíc v kvalitnější formě než původně.
Je jedna zvláštnost vyskytující se v energetickém poli vytvořeném v pyramidě.  Když snížíte teplotu uvnitř pyramidy na minus 10-30° i více, voda uvnitř nezmrzne, respektive nedojde ke krystalizaci. Zůstává stále ve stejném skupenství. Co z toho plyne? Všeobecně se ví, že se potraviny mražením v klasických lednicích znehodnocují. Problém je ten, že zmrzlá voda v potravinách zkrystalizuje a krystalky doslova rozpíchají a roztrhají buňky a tím je usmrtí. Nejde už o živou hmotu. V pyramidě k tomu nedochází a vše živé se zachovává bez deformací i při velmi nízké teplotě a zároveň, jak už jsme si několikrát přečetli, bez úbytku magnetismu. Musíme ji ovšem pod pyramidou pozvolna přivést do teploty nad bod mrazu. Pokud bychom ji vytáhly hned, okamžitě by mimo pyramidu došlo ke krystalizaci vody, což by nebylo nijak efektivní ani žádoucí. Tohoto efektu zmrazení bez krystalizace lze mnohostranně využít a je s podivem, že se dosud nevyužívá. Co tak hibernace lidí? Dosavadní pokusy klasickými technologickými zařízeními totálně propadly. Že by něco vědci a inženýři nedomysleli?
Podívejme se na jiný fenomén dějící se v pyramidě. Samotná krystalizace hmoty. To, že pyramidální energie ovlivňuje živou hmotu a buňky, jsme si už popsali. Jak je to ovšem s neživou hmotou? Pokud uvedeme tepelně hmotu do tekutého stavu, např. roztavením kovu, dochází při chladnutí k poněkud odlišné krystalizaci. A podotýkám, že v tomto případě nejde jen o kovy a slitiny, ale o mnoho dalších materiálů. Jaké vlastnosti by mohly takto zpracované hmoty získat? Možná bychom byli překvapeni, jak v podstatě jednoduchým a laciným způsobem můžeme docílit pozoruhodných výsledků.
Ale vrátím se nyní k lidskému tělu. Obsahuje vysoké procento vody (70%), ale jak člověk stárne, tím méně vody jeho tělesná schránka zadržuje. V tomto systému lze vypozorovat vysychání, tzn. nedostatek tekutin, krev se zahušťuje a míza pak není schopna pohybu. Organismus je zaplavován toxickými látkami, které pozvolna vyvolávají nemoci všeho druhu. Znečištěná voda působí nepříznivě na zdraví člověka, je živnou půdou plísní a bakterií, neměla by se vyskytovat v útrobách člověka, protože otravuje organismus stejně jako jed! Čistá voda je oproti tomu základem života, už naši předkové to věděli. Pokud trpíte vážnou nemocí, můžete vyzkoušet místo drahých medikamentů čistou vodu. Jejím pitím se totiž detoxikujete a očista těla pomocí vody přináší úlevu i uzdravení a také úsměv na rtech! A pokud vodu zmagnetizujeme pyramidální energií, dosáhneme stejných účinků jako zmagnetizování bioenergií, popsané v minulém článku. Doslova regenerujeme a omlazujeme organismus!
Lidské buňky, které jsou organizované v různých biofyzikálních systémech, jsou schopné v přirozené energetické rovnováze přijmout a přemístit informace do nitra buňky. Jen dobře nabité buňky dokážou zabezpečit správný chod metabolismu, krevního, nervového a lymfatického systému. Pokud zmagnetizovanou vodu dennodenně pijeme, doslova mládneme a docilujeme energetické a harmonické vyváženosti. Aura člověka se doslova rozsvítí. Při pokusech s živou hmotou jsem došel k zajímavému poznatku. Člověk stráví spánkem asi třetinu života v ložnici. Kdyby místo v ložnici prospal tuto dobu pod pyramidou, prodloužil by svůj věk minimálně na dvojnásobek.
Když se zamyslíte nad využíváním zmagnetizované energetické vody a nad dnešním využitím stravy, možná vás napadne vše radikálně změnit. Přijímáním potravy poskytujeme tělu ke svému životu především energii v ní obsaženou a kumulovanou, dále vitamíny, minerály a další nezbytné složky a ve větším množství vlákninu a vodu. Tělo zpracuje a zužitkuje v podstatě jen nepatrnou část a vše ostatní vyjde jako odpad, což činí zhruba 90% z konzumovaných potravin. Pokud by se našla skupina vědců, která by dala dohromady směs nezbytných vitamínů, minerálů a dalších výživových látek, které by se konzumovaly bez odpadních látek a jedů, a energie by se doplňovala pouze zmagnetizovanou vodou, docílili bychom naprosto plného zdraví a dlouhého věku.
Jóga nabízí metody čerpání energie ze vzduchu a ze slunce. Existují lidé, kteří dokonce vůbec nepřijímají potravu a čerpají energii pouze ze slunce. Nemyslím si, že by taková metoda byla všeobecně lidstvem přijata a praktikována, i když funguje. Sám jsem tuto energii zkoušel čerpat přes plexus solaris a skutečně jsem potřeboval jíst jen minimálně  a bez úbytku energie. Musíte uznat, že pití zenergetizované vody je daleko praktičtější.
V Cheopsově pyramidě je v královské komoře sarkofág, který sarkofágem není a dokonce nebylo nikdy nalezeno jeho víko. Někteří badatelé zpochybňují názor archeologů, že sloužil k uložení faraónova těla. Když si tento artefakt prohlédnete, vypadá spíše jako kamenná vana. A nemohlo jít skutečně o nádrž na vodu? Nebylo by možné, aby byla zmagnetizovaná voda využívána k léčení a energetické harmonizaci těla faraóna, knězích a duchovních zasvěcenců či adeptů? Ano! Ve zmagnetizované vodě se můžete i koupat a tato koupel má nesmírný omlazující vliv na tělo i na duši. V Jižní Americe existuje u Mayů legenda, že některé pyramidy obsahovaly pramen věčného mládí, kam se chodili vládci a šlechta koupat a tuto vodu pili. A proč by tato metoda nemohla být používána i u jiných pyramid na celém světě? Pramen věčného mládí se nikdy nenašel, i když se hledal po celá tisíciletí. A nebyla to zmagnetizovaná pyramidální voda, která unikla pozornosti hledačů a badatelů? Sarkofág v Cheopsově pyramidě tuto metodu a teorii přímo nabízí.
Ale to není vše. V posledních desetiletích se často hovoří o volné energii. Vědci popírají její existenci. Proč? Na to je těžká odpověď. Existují stovky patentů na využití volné energie, které leží záměrně někde v šuplících a jsou utajeny. Proč vědci popírají její existenci, když samotná kvantová fyzika tvrdí, že celý vesmír a hmota je jen energie? Tedy volná a využitelná! Pyramidální energie koncentrovaná uvnitř pyramidy je volnou energií. Když umístíme v pyramidě krystal křišťálu omotaný měděným drátem k vytvoření cívky, vniká piezoelektrický efekt a můžeme tuto energii odvádět a přeměňovat pomocí fyzikálních principů na elektromagnetickou. Využití tohoto efektu krystalu, který Egypťané znali a na jeho základě dokázali energeticky harmonizovat těla a duše, si popíšeme možná v jiném článku. U malé pyramidy získáme jen malé napětí, ale u velké? Problém by asi byl u velké pyramidy s velkým krystalem. Přírodní by mohly být asi stěží. Každý opravdový kvantový fyzik ví, čím je křemík zvláštní – je to absolutně neutrální polovodič. Je inertní (netečný) i k elektrickému proudu a zároveň skrz něj dokážeme vysílat i přijímat úplně všechny frekvence. Fyzika dnes už také ví, že křišťál vede fotony – zde našel využití u laseru. Křišťál světlo však nejen vede, ale dokonce je i přirozeně zhušťuje. Křemík je vlastně piezoelektrický krystal, který dokáže přeměnit vibrace na elektrickou energii. Po obvodu pyramid byly nalezeny měděné dráty, kterými byla sváděna elektrická energie do tzv. Amfor… starověkých baterií….
Kdo byli autoři těchto staveb a technologií? Jedním z nejvýznamnějších autorů byl Thoth, zvaný také Imhotep, Hermes Trismegistos… Tento génius prakticky vybudoval Egypt. Postavil tzv. Velkou pyramidu v Gíze, i když dnes se její existence přisuzuje spíše Cheopsovi; podle starých textů, jako jsou „Desky Thotha Atlanťana“, je ale stavitelem pyramidy právě Thoth. Vybudoval také chrámový komplex v Sakkáře, jehož součástí byla stupňovitá pyramida. Vytvářela obrovské elektromagnetické pole a zvuky, jež vibrovaly na různých frekvencích. Její tvar produkoval a koncentroval energii. Spojoval elektrické částice do vlnícího se sloupu, v němž vznikala tachyonová energie. A tato energie dokázala „povýšit“ mysl studentů. Sakkára byla nejvyšším egyptským duchovním centrem. Něco jako nejvyšší škola Egypta.
A dostáváme se k duchovnímu aspektu pyramidální energie. Tato energie zvyšuje vibrace lidské bytosti. Pokud byste strávili aspoň hodinu denně meditací a koncentrací v této prostoře, dojde postupně k duchovní transformaci, o které se v dnešní době tak často diskutuje. Podle stupně duchovního vývoje během minimálně deseti let se zvýší vibrace natolik, že jste schopni docílit vrcholné duchovní transformace a propojení s Univerzem. To je v podstatě účel všech duchovních nauk a náboženství. Věděl to Thoth, a proto postavil pyramidu a chrámy v Sakáře. Vím, že dnes už pyramida není funkční, ale k tomuto duchovnímu růstu a transformaci může posloužit i slabší náhražka v podobě menší pyramidy vyrobené ze stavební překližky.  A tak můžeme využít pyramidální kosmickou energii, abychom se přetransformovali z pouhých pozemšťanů na vesmířany, plně duchovní bytosti. V tom je budoucnost evoluce lidstva.
Mnozí vědci i badatelé se domnívají, že se ve vodní kapalině skrývá nedoceněný potenciál, který může změnit náš současný pohled na vodu a její nevídané účinky. Pokusy s tímto živlem dokazují, že voda do sebe dokáže nasát energii, která se nachází v těsné blízkosti jejího dosahu. Někteří vědci přesto tvrdí, že vodu nelze nijak nabít energií ani to nějak ověřit. Já dokáži zmagnetizovanou vodu od běžné lehce detekovat.  Vlastnost, že voda dokáže akumulovat energii, podporuje teorii o tom, že voda má paměť s nadpřirozenými vlastnostmi! Japonský vědec Masaru Emoto svými pokusy dokázal, že se v tekutině odráží negativní, ale i pozitivní emoce na energetické bázi. Pokud na vodu působíme kladnými podněty, dejme tomu meditační hudbou, jsou její krystaly vzniklé po zamrznutí geometricky pravidelné. Vystavíme-li ji záporným podnětům,  např. nepříjemnému hluku, tvoří se po zamrznutí vždy chaoticky nepřesné vzorce. Podle mne se tento poznatek a důkaz netýká jen samotné vody, ale všeho, co vodu obsahuje. Je to i klíč k dalšímu poznání a stojí za pozornost.
Aura má být podle indických nauk energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy, kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami; ta je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Kvantový fyzik F. A. Popp začal zhruba před dvaceti lety zkoumat nesmírně slabé světlo, které vyzařuje každý živočich od jednobuněčného organismu až po člověka. Fotony jsou fyzikální stavební kameny světla. Popp je nazval „biofotony“, aby zdůraznil skutečnost, že světlo je vyzařováno živými buňkami. Jedním z nejdůležitějších poznatků výzkumu biofotonů bylo zjištění, že světlo buněk není stejného druhu jako třeba světlo žárovky, v němž je obsaženo mnoho vlnových délek, ale je „koherentní“, podobně jako světlo laserového paprsku. Laserové světlo se skládá jen z jedné vlnové délky, kde všechny fotony kmitají ve stejném taktu. Tyto mimořádné vlastnosti dnes technika využívá nejrůznějším způsobem. Většina z nás zná trojrozměrné obrazy, které laserové paprsky vykouzlí v prostoru. Obrazy mohou vzniknout díky tomu, že laserové světlo je mimořádně dobrý nosič informací. Laserové paprsky jsou již dlouho využívány k přenosu zpráv, jestliže je zapotřebí zprostředkovat velká množství dat s mimořádnou přesností a rychlostí světla.
Doktor Popp bezpochyby objevil základní formu komunikace v přírodě – světlem vysílané informace přijímají i ostatní buňky a dovedou je rozluštit. Biofotony řídí také procesy uvnitř organismu. Podle odhadu vědců proběhne například v lidském organismu každou sekundu 1 000 000 000 000 000 000, slovy jeden trilion chemických reakcí. Nebo jak to formuluje Fritz Albert Popp: „Bez biofotonů jako koordinátorů všech těchto procesů by nemohl existovat žádný člověk, neboť po několika sekundách by se zhroutil jako biochemická kaše. Nervový systém nemůže tuto práci zvládnout a také pro ni nebyl vytvořen. Ostatně, po dvaceti letech každodenní práce v oblasti těchto měření jsem ještě nenalezl živý organismus, který by nevyzařoval žádné světlo.“
Výměna informací je nutná k přežití nejen v rámci jednoho organismu, nýbrž hraje také dosud nepříliš známou a přitom významnou roli při komunikaci mezi jednotlivými živými organismy. Biofotony, „světlo života“, vystupují z těla každého živého organismu jako nositelé komplexní informace, pohybují se rychlostí světla a zasahují jiné živé organismy. Biofotonové záření jsou vlnové obrazy informace, která je vysílána a přijímána lidmi, zvířaty a rostlinami.
Německému kvantovému fyziku Poppovi bylo od začátku jeho výzkumu jasné, že biofotony, které tělo vyzařuje, mohou mít souvislost s tím, co se už po tisíciletí popisuje jako „aura“ nebo zvláštní „vyzařování světla“. Věděl také, že se z hlediska vědy v očích svých kolegů fyziků vydal na tenký led, když začal zkoumat světlo buněk. Došel k závěru, že „světlo, které měříme, je aura živých tvorů. Lépe řečeno, část jejich aury, totiž ta část, která je viditelná a měřitelná dnešními detektory. My toto světlo měříme. Nemůže být tedy žádné pochyby, že vystupuje ze systému těla.“
Všechno, co existuje na Zemi, existuje uvnitř svého vlastního Energetického Kontinua, perfektním příkladem je naše tělo. Závdavkem k materiálu, fyzickému tělu, které vnímáme našimi smysly, máme několik dalších vrstev energetických těl tvořících auru. Skrze všechny tyto energetické roviny protéká Energetické Kontinuum z nejvyšších, nejjemnějších těl dolů do hmotného těla. Energie protékající skrze Energetické Kontinuum přichází od jednoho zdroje. V Indii se mu říká Duchovní Matka. Křesťané tomu říkají Duch Svatý. Fyzici to nazývají „energií nulového bodu“ nebo také „volnou energií“. Podle kvantové fyziky není materiální svět nic víc než jen hustá forma energie. Všechno, co v univerzu existuje, od nejvíce jemných, rafinovaných oblastí energetických struktur až k nejhustším oblastem hmoty je uspořádáno v energetickém kontinuu. Energetické toky probíhají konstantně z těchto vysoce vytříbených jemných realit – počínaje od kauzálního nebo super kauzálního světa, jak se o nich mluví v učeních jógy, přes astrální, éterické a elektromagnetické stupně až konečně k hmotné realitě existence.
Bez vody není život. Voda je život a ve vodě je i nesmrtelnost. Ve vodě je velké množství energie a je schopna energii a všechny vibrace vesmíru akumulovat. Využijme tuto sílu k harmonizaci své bytosti i k duchovní transformaci a evoluci. Vědci si myslí, že je přítomná v celém vesmíru, ať už v tekutém, nebo pevném skupenství, takže H2O asi není jen úplně obyčejnou tekutinou, pakliže je základem kosmického kolosu. Tahle sloučenina kyslíku a vodíku je neobyčejným dárcem všeho poznání, neboť existuje pevná vazba mezi vodou a bytím, mezi nebem a zemí, je i energeticky propojená s Tvůrcem tohoto vesmíru, protože se v ní zrcadlí jeho mysl, která je s námi v této kapalné podobě všudypřítomná.
Stanislav Kašpar
Různé / Štítky: