Tato Keltská Manna nebo Ormeos-6 je vyrobena z čisté Atlantské mořské solí. Obsahuje všechny kovy platinové skupiny prvků v jejich přirozeně se vyskytujících poměrech. Rozdíly mezi některými lokalitami jsou přirozené rozdíly v různých výchozích materiálech nebo-li „Prima Materias.“ Jedná se o přírodní vyčištěné soli z Atlantského oceánu.

Nejnovější analýza prokázala, že šedá Keltská sůl z atlantského oceánu obsahuje nejméně 75 minerálů a stopových prvků. Následující seznam nejvíce s převládajícími prvky odhalené touto analýzou.

                     Keltská sůl

prvek   prvek  
Sodík 31,42 Hořčík 3,12
Hliník <0,05 Křemík 0,27
Fosfor <0,0395 Síra 1,17
Chlorid 62,89 Draslík 0,64
Vápník 0,41 Scandium <0.005
Titan <0,0015 Vanad <0,0006
Chrom <0,0004 Mangan <0,0003
Železo 0,0284 Kobalt <0,0002
Nikl <0,0001 Měď <0,0001
Zinek <0,0001 Gallium <0,0001
Germanium <0,0001 Arzen <0,0001
Selen <0,0002 Bróm 0,0403
Rubidium <0,0007 Stroncium 0,005
Yttrium <0,0004 Zirkonium <0,0007
Niobium <0,0006 Molybden <0,0007
Technecium <0,0009 Ruthenium <0,0013
Rhodium <0.0016 Palladium <0,0019
Stříbro <0.0025 Kadmium <0,0035
Indium <0,0044 Cín <0,0059
Antimon <0,0074 Telur <0,0537
Jod <0,0002 Cesium <0,0059
Barium <0,0048 Lanthan <0,0034
Cerium <0,0023 Praseodymium <0,0017
Neodym <0,0014 Promethium <0,0011
Samarium <0,0010 Europium <0,0009
Gadolinium <0,0007 Terbium <0,0013
Dysprosium <0,0015 Holmium <0,0006
Erbium <0,0007 Thulium <0,0006
Ytterbium <0,0005 Lutecium <0,0005
Hafnium <0,0004 Tantalum <0,0004
Tungsten <0,0004 Rhenium <0,0004
Osmium <0,0004 Iridium <0,0003
Platina <0,0004 Zlato <0,0004
Rtuť <0,0004 Thallium <0,0004
Olovo <0,0004 Vizmut <0,0004
Thorium <0,0007 Uran <0.0009

Vzhledem k tomu, že doposud známé a objevené m-prvky předělané do ORME jsou Kobalt, Nikl, Měď, Ruthenium, Rhodium, Palladium, Stříbro, Iridium, Platina, Zlato, Rtuť, Rhenium, Chrom, Osmium, v Keltské soli je nejvýznamnější Měď. Je tu ale jeden zásadní problém v identifikaci m-prvků.

Jako příklad uvedu sůl z Mrtvého moře. Ta rozborem obsahuje Hořčík, Sodík, Vápník a stopové prvky. Neobsahuje v žádném významném poměru Zlato. Takže jednoduše řečeno, zlato v této soli vůbec není a není ani žádnou známou metodou jeho přítomnost potvrzena. Ovšem, když dojde k chemickému předělání atomů na m-atomy, obsahuje ORME v první fázi reakce Hořčík, Sodík, Vápník a ? Zlato! Je to pro fyziky nepochopitelné až nesmyslné, ale je to vědecky potvrzeným faktem. Nechci zde polemizovat jak to je možné. Je to předmětem zkoumání kvantových fyziků a nechci zde vnášet vlastní teorie.

Tím chci jen naznačit, že po aktivaci a přeměně atomů obsažených v Keltské soli se mohou objevit i jiné m-atomy než v tabulce a soli obsažená uvedená Měď.

Všechny uvedené studie o prokázaném obsahu z různých přírodních materiálů vychází pouze z výsledků Davida Hudsona. Další výzkumy jsou utajeny. Takže v dnešní době nikdo nedělá rozbory jiných surovin a materiálů, které by potvrdily přítomnost m-prvků a v jakém poměru. Hledám jednoduchou metodu, ale zatím ji nemám.

Takže nechci zde něco tvrdit, co sám nemám potvrzeno. V každém případě m-atomy z Keltské soli kromě Mědi a Niklu obsahují aktivací m-atomů i Zlato, ovšem v jiném poměru než ze soli z Mrtvého a platinové skupiny prvků, především Rhodium a Iridium. Zkratka GIR znamená – Gold Iridium Rhodium. Proto i účinky budou trochu jiné než u produktu Ormeos 1. Měřením magnetického pole bylo při výrobě zjištěno výrazně silnější magnetické pole než u zlata v produktu Ormeos 1 – monatomic gold. Před aktivací mělo magnetické pole solanky 2,5 m a minusovou polaritu. Po aktivaci plusovou polaritu a MP 32,2 m.

Monatomické prvky jsou prvky, které jsou chemicky izolované. Prvky, které projdou z obyčejného do monatomického stavu, kde dojde k přeskupení v elektronických a nukleárních drahách v rámci samotného atomu, proto termín orbitálně upravený monatomický Element. To má za následek vyzařování elektromagnetických vln frekvencí a vzorů, které zvyšují produkci alfa mozkových vln přes elektromagnetické modality, které harmonizují obě hemisféry mozku.

Ty nejdůležitější si následně podrobně probereme z pohledu účinnosti. A následující je opravdu zajímavé:

Jednoatomové zlato je nekovová, netoxická, nulová valence formy zlata. Jedná se o vysoce teplotní supravodič a může být vyrobeno alchymisticky z 24 karátového kovového zlata, nebo z jiných přírodních surovin jako jsou třeba mořské soli. Toto zlato je také přirozeně přítomné v sopečných půdách, mořské vodě a v nepatrném množství ve fialovém ovoci nebo ovoci a zelenině s fialovými slupkami, jako jsou červené hrozny a lilek a i v některých léčivých rostlinách.

Jak se již v mnoha případech prokázalo je monoatomární zlato klíčem ke zdraví, energii a dlouhověkosti.

Podle některých archeologů a vědců bylo už kdysi používáno jistou vládnoucí třídou Egypťanů, Sumerů, Babyloňanů a po tisíce let tajnými společnostmi pro esoterické rituály ke zvýšení vitality, což se používá dodnes pro pár vyvolených.

Monatomové prvky, jako je například monoatomární zlato, jsou složeny z jednotlivých atomů, které nejsou vázány k sobě navzájem. Ve středu periodické tabulky prvků se nachází tzv. „přechodné prvky“, což znamená, že mohou měnit formu z metalické na monatomární nebo diatomární, pomocí chemického ošetření, nebo prostřednictvím jiných prostředků (což by někteří označili za „stínovou chemii“, nebo „tajemnou chemii“, nebo dokonce „alchymii“). Vezměte si například zlato. Když máte dva nebo více atomů zlata v mikroklastru, bude mít kovové vlastnosti, jako například u koloidů, ale pokud máte pouze jeden atom, pak bude mít keramické vlastnosti, což znamená, že se stane chemicky inertní, ale zároveň bude mít supravodivé schopnosti, dokonce i při pokojové teplotě. Hmotnost těchto úžasných materiálů se může také měnit zahříváním, kterým se stávají lehčími, dokonce až k bodu levitace. Vzhledem k tomu, že je chemicky inertní, může být přijímáno pro zdraví, pohodu a super-energetizaci na buněčné úrovni.

Konvenční věda si je vědoma šesti fází hmoty, jimiž jsou plyny, kapaliny, pevné látky, plazma, Boseho-Einsteinův kondenzát (BEC) a tekuté krystaly. Čeho si konvenční věda není ještě vědoma, nebo co nechce akceptovat, jsou monatomární prvky. Tyto monatomární prvky jsou jen několika příklady z mnoha dalších fází hmoty, které dosud nebyly odhaleny.

Monatomární prvky jsou někdy označovány jako ORME (orbitálně přeskupené monatomární elementy). Podle Jima Marrse, ORME ve skutečnosti znamená v hebrejštině „Strom života“. To by mohl být důvod, proč si někteří lidé spojují monatomární zlato nebo bílé práškové zlato s nesmrtelností.

Ke konci osmdesátých let zjistili někteří nukleární fyzici, že atomy některých prvků byly uspořádány v mikroklastrech. Tyto mikroklastry jsou velmi malé skupiny atomů, které se pohybují v rozmezí od dvou do několika stovek atomů. Tím v podstatě potvrdili kontroverzní patent Davida Hudsona.

U některých kovů, je-li přítomen v mikroklastru specifický počet atomů, se atomy uspořádají do struktury s kovovými vlastnostmi. Nicméně, v případě, že je přítomno méně než kritické množství atomů, se mikroklastr rozčlení do monatomárních atomů s keramickými vlastnostmi. Tyto mikroklastry mohou být také detekovány ve vodě. Proto naše produkty m-atomů v keramické podobě jsou obsaženy ve vodě a mají podobu bílé sraženiny.

Vzhledem k tomu, že monatomární prvky mají atomy, které nejsou uspořádány v pevné mřížce, jsou jejich fyzikální vlastnosti zcela odlišné od prvků s atomy, které jsou uspořádány v pevné mřížce. Jinými slovy, fyzikální vlastnosti určitého prvku nejsou určeny pouze počtem neutronů a protonů, ale také jeho mikroklastrem nebo seskupením atomů.

Například v kovovém prvku, v případě, že není přítomna pevná mřížka, neexistuje žádný fyzický kov, a to i v případě jeho atomy jsou stejné jako atomy kovového prvku s pevnou mřížkou. Tento příklad ukazuje, že určující faktory vlastností hmoty nejsou omezeny na počet neutronů a protonů v atomech.

Podle vědců, kritický počet atomů zlata jsou dva a kritický počet atomů pro rhodium je devět. Význam tohoto kritického množství je, že pokud jsou v mikroklastru dva nebo více atomů zlata, zlato vykazuje kovové vlastnosti. U rhodia, pokud je v mikroklastru devět nebo méně atomů, atomy se rozdělí a vytvoří skupinu monatomárních atomů.

Vědci se domnívají, že valenční elektrony monatomárních prvků nejsou k dispozici pro chemické reakce, a proto jsou monatomární atomy chemicky inertní. V důsledku toho, je v současné době nemožné použít standardní techniky analytické chemie pro studium a identifikaci vlastností monatomárních atomů. To je důvod, proč monatomární prvky zůstaly skryty tak dlouho.

S naší současnou technologií je nejlepším způsobem, jak zjistit monatomární prvek, ho nejprve převést z jeho monatomárního stavu do normálního stavu, což mu dovolí být detekován běžnými vědeckými přístroji.

Zdravotní účinky monatomárního zlata

Monatomární zlato vykazuje fyzikální vlastnosti, které jsou velmi odlišné od jeho kovové formy, která je stále studována některými fyziky. Proto je mnoho vlastností monatomárního zlata ještě neznámých veřejnosti. Nicméně, někteří vědci tvrdí, že toto bílé práškové zlato má podobné záření jako fluorescenční a má supravodivé vlastnosti. Jeho supravodivé vlastnosti jsou jedním z důvodů, proč má sílu levitace.

Podle některých historiků, Sumerové a Egypťané věřili, že by bílé práškové zlato povzbuzuje duchovní transformaci a zvyšuje energii a dlouhověkost a to díky jeho exotickým léčebným účinkům na tělo, mozek a epifýzu. Někteří vědci také zjistili, že monatomární zlato má velmi podivné a mystické vlastnosti, protože věří, že dokonce může pomoci změnit čas a prostor.

Někteří odborníci na monatomární zlato tvrdí, že je-li monatomární zlato požito nebo i injekčně vpraveno do těla, může deset tisíckrát zvýšit stávající funkční schopnost nervového systému. Pokud je to přesné, konzumace monatomárního zlata by umožnila systémům těla pracovat mnohem rychleji. Je to jako výměna těla z normálního počítače do superpočítače.

Zde můžeme říci, že účinek je velmi podobný jako u zlata koloidního akorát, že u tohoto typu zlata v monoatomární formě je účinek o mnoho silnější a důraznější, má úžasné léčivé vlastnosti v důsledku své schopnosti zvyšovat frekvenci buněk, což umožňuje nést velké množství světelné energie. Ovšem není to jen tento důvod, ale rozdílná účinnost je i vlivem polarity magnetického pole. U koloidů je polarita magnetického pole minusová a u monatomů plusová a to je zásadní pro působení v těle. Jak působí m-atomy zlata v těle?

 • posiluje imunitní systém
 • má velký vliv na celkový zdravotní stav a výrazně jej zlepšuje
 • usnadňuje vstřebávání živin
 • upravuje a normalizuje krevní tlak
 • regeneruje tkáně, včetně cévního systému
 • vytváří elastickou pokožku bez vrásek
 • harmonizuje činnost žláz s vnitřní sekrecí, působí dostředivě
 • zvyšuje inteligenci – vědci zjistili, že užívání koloidního zlata po dobu čtyř týdnů zvýší IQ až o 20 bodů
 • pomáhá při léčbě rakoviny, vylepšuje a prodlužuje život, zmírňuje bolesti
 • redukuje velikost nádoru
 • zlepšuje chuť k jídlu
 • používá se i k léčení alkoholismu, závislosti na nikotinu, na medikamentech i potravě
 • léčí revmatismus a jiné kloubní potíže
 • zmírňuje stres a napětí
 • léčí deprese, celkově harmonizuje
 • povzbuzuje tvořivost a bystré myšlení
 • zlepšuje činnost mozku a nervové propojení na jednotlivé orgány v těle
 • používá se při srdečních potížích
 • zlepšuje paměť
 • spolupracuje na zlepšení zraku
 • čistí organismus od toxických látek
 • zvyšuje duchovní vědomí a duševní jevy
 • aktivuje Kundaliní v těle
 • zrychlené projevení cílů
 • pomáhá duchovní rozvoji
 • posílen produkce neurotransmiterů
 • zvyšuje přehlednost nočního snění
 • zjasňuje duševní zaměření
 • zvyšuje rychlost metabolismu a buněčné omlazení
 • probuzení nečinné DNA

Zajímavá je diskuze z května 1995 v magazínu „.scientificamerican“ o účincích ruthenia, jednoho z drahých kovů, kde píší: Pokud jeden z atomů ruthenia se umístí na každý konec dvojité šroubovice DNA, zvyšuje vodivost provazce faktorem 10.000, což způsobuje, aby se DNA stala ve skutečnosti supravodičem. Na základě syntézy dalších historických, filozofických, mytologických a vědeckých důkazů, David Hudson zjistil, že ORME je skutečně „Strom života“. Hudson uvedl ve vědecké literatuře (Guidice, et al), že ORME je základem pro lidské buňky a lze je moci vystavovat supravodivosti a rozsáhlému množství výzkumů, které se provádí na léčbu rakoviny a dalších nemocí drahými kovy. Zdá se, že opravená DNA, doslova „teče světlem života“ v těle a její schopnosti a vlastnosti nejsme schopni si ani představit. Tato nová zjištění stojí u blížících se revolučních změn v medicíně, genetice a elementární biologii, včetně léčení takových onemocnění jakým je rakovina, HIV s progresí do AIDS. Již první pokusy přinesly vynikající výsledky. Během laboratorních výzkumů byla u jistého vzorku lidí postižených různými typy rakoviny do DNA postižených buněk zavedena separace platiny a ruthenia, které okamžitě začaly rezonovat s postiženou buňkou. A stal se zázrak?.. u všech známých typů rakovin během několika dní došlo k automatické opravě funkcí deformované buňky!!! Tato léčba nezahrnuje žádný chirurgický zákrok, nenarušuje okolní tkáň radiací a nelikviduje imunitní systém těla jako chemoterapie. Výše uvedené skutečnosti oznámila biomedicíncká výzkumná divize farmaceutické společnosti „Bristol Myers Squibb“ s tím, že je vědecky prokázáno, že atomy ruthenia, které se spojily s lidskou DNA iniciovaly samovolnou opravu malformace v rakovinových buňkách. Také se zjistilo, že atomy monatomárního zlata a atomy platinové řady kovů, jsou v podstatě prvky s vlastnostmi, jejichž účinky jsou pro nás velkým tajemstvím. Zjistilo se, že buňky lidského těla začnou mezi sebou komunikovat skrze atomární bázi výše uvedených látek prostřednictvím systému světelných vln. Před několika lety se zjistilo, že iridium a rhodium a Indium mají silné protistárnoucí vlastnosti, zatímco ruthénium a platina umí pozitivním způsobem ovlivňovat DNA a buněčné tělo. V roce 2005 bylo potvrzeno, že zlato a kovy platinové skupiny ve své monoatomární vysokofrekvenční bázi umí aktivovat endokrinní a glandulární systém takovým způsobem, že výrazně zvyšují schopnost uvědomění, vnímání a lidské smysly konají na nových doposud neznámých funkčních úrovních. Vysokofrekvenční monoatomární forma zlata, má zřetelný účinek na epifýzu a zvyšuje produkci melatoninu a monoatomární iridium, má stejný účinek na hypofýzu a zvyšuje produkci serotoninu.

Monatomární Rhodium a Iridium

Rhodium a iridium fungují tak podobně, že mohou být zvány dvojčaty. V současné době je známo, že okolo 5% suché hmotnosti látky obsažené v mozku je tvořena rhodiem a iridiem v tomto přechodném stavu. Stejně jako zlato a stříbro, rhodium a iridium pomáhají k zefektivnění funkce neurálních obvodů v synaptických spojeních. Použití těchto prvků má za následek větší jasnost a sílu mozku, což činí multitasking o mnoho jednodušší a přirozenější. Také zvyšují živost snů a pomáhají se zpětným vybavením si snů.

Oba prvky se stávají čím dál tím známější díky silným účinkům proti stárnutí. Rhodium je nyní pečlivě zkoumáno jako možný lék proti rakovině, ačkoli ještě nebyly publikovány v akademických listech žádné závěry.

Iridium je zřejmě více spojováno s centrálním nervovým systémem pod mozkovým kmenem a pro svou fotosyntetickou kapacitu. Iridium má také tendenci neutralizovat anebo eliminovat dědičné naprogramování predispozic zdravotního stavu. Ukázalo se, že iridium má v těchto vysokospinových podmínkách antigravitační schopnosti a je užíváno při levitačních experimentech. Rhodium má efekt uzemnění těla přes nervový systém a dokončuje tak energetický obvod. Takže zatímco rhodium slouží pro tok energie dolů kolem páteře, iridium slouží pro tok směrem nahoru. Pokud jsou tyto dva prvky v rovnováze, dochází k maximální koherenci těchto dvou proudů energie, které jsou representovány dvěma hady vinoucími se kolem hole s křídly na vrcholu, což je Caduceus, symbol medicíny od dávných dob, který se užívá dodnes.

Rhodium je spojeno s brzlíkem. Když budete užívat rhodium po dobu jednoho a půl měsíce, brzlík naroste o 40%. Pokud nevíte, tak od dvanácti let u většiny lidí se brzlík začne zmenšovat. A to je jeden z důvodů, proč tělo stárne. Co však dramaticky zvětšuje velikost brzlíku je rhodium. Iridium a zlato zdá se, že urychluje metabolismus v těle asi 40% a zdá se, že se nedostává do krevního řečiště a neprochází ledvinami.

Rhodium je lék na rakovinu. Když se rhodium zavádí jako chlorid v monatomární podobě do nádorových buněk, činnost buněk bude snížena o 45% až 55%. To jsou opravdu ohromné vědci. Jsou známy materiály při léčení rakoviny, které zabíjejí rakovinné buňky a jsou jiné materiály, které nemají žádný negativní vliv na rakovinu. Ale nikdy předtím nebyl spatřen materiál, který doslova mění povahu rakovinných buněk a přivádí je v normální zdravé buňky!

V University of Illinois byl testován ORME rhodium na testy cytotoxicity na osm různých buněčných linií. Žádný test neukázal toxicitu v koncentracích vyšších jak dvacet mikrogramů na mililitr. To ukazuje, že rhodium ORME není toxický. Je zřejmé že nepůsobí na rakovinové buňky tím, že je zabijí, ale mnoha dalšími mechanismy, které nejsou považovány za normální a ve výzkumu rakoviny jsou nyní předmětem šetření. M-rhodium zjevně není toxický, a to i při velmi vysoké koncentraci. Tedy jeho účinek proti rakovině nemůže být pomocí mechanismu, karcinom-zabíjení. V podstatě má protizánětlivý účinek.

Tento výzkum vědců také uvádí pozitivní výsledky ve směsi m-rhodia (70%) m-iridia (15%) a m-zlata (15%) k léčbě těchto chorob:

 • AIDS
 • Alzheimerova choroba
 • Bipolární porucha
 • Rakovina lymfatických uzlin, rakovina prsu, rakovina kostí, leukémie, nádory mozku, rakovina prostaty, rakovina plic, rakovina vaječníků, rakovina štítné žlázy a rakovina dělohy
 • cukrovka
 • dušnost
 • Srdeční choroba
 • hepatitida C
 • problémy s ledvinami
 • Nemoc jater
 • Lou Gehrigova choroba
 • Lupus
 • Svalová dystrofie
 • Roztroušená skleróza
 • Osteoporóza

Názory některých výzkumníků

OTÁZKA: Neměli bychom získat dlouhověkost z monoatomových látek?

BAŠÁR: Celkově bude nějaké prodloužení délky života u iridia s rhodiem a jinými prvky a to zejména ve spojení s tím, co byste nazvali přirozenou výživou k odstranění a uvolnění splachováním toxinů ze systému. To samo o sobě zvýší vaši schopnost pro zvýšení dlouhověkosti. Lidské tělo má lehce kapacitu v základě pro životnost asi 300 let.

 

OTÁZKA: Rhodium a iridium jsou prášek, který David Hudson poskytuje lidem. Bylo by lepší, kdyby iridium a rhodium byly konzumovány odděleně?

BAŠÁR: Ne, vědí co mají dělat, když jsou ve vašem těle. Někdy skutečně pracují lépe, když jsou ve shodě s monatomovým chrómem. Přidáním monoatomového chrómu k iridiu a rhodiu, způsobí větší účinnost. Iridium se nerozpouští v žaludku. Zdá se, že se vztahují k míše, hypofýze a brzlíku. Hudson tvrdí, že věří, že se připojují k akupunkturním drahám a že neprochází trávicím procesem, jako je u rhodia.

Iridium jak se zdá, hraje roli v regulace biologické aktivity v těle. Iridium je jako elixír života. Iridium funguje stejně jako zlato. Pokud je budete užívat spolu, změní vás to. Bude rozvíjet smysl pro vědění o tom, co ostatní lidé myslí a cítí.

 

OTÁZKA: Zmínil jste před tím že bílé látky iridia otevřou naše psychické schopnosti, ale bílý prášek zlata nám dá dlouhověkost.

BAŠÁR: Konkrétně je to v tomto směru silné. Dokonce i energetické pole samo o sobě, kolem monatomového zlata bude rozšiřovat myšlenku prodlužují vaši životnost.

 

OTÁZKA: Mohli bychom pak pomocí mysli, ladění do této frekvence mající dlouhou životnost a zvrátit stáří?

BAŠÁR: Ano, ale to bude trvat dostatečnou praxí pro jednotnou mysl vašeho druhu, jak toho dosáhnout. To nemusí přijít pro většinu z vás velmi snadno to takhle udělat. Požití materiálu je pro mnohé z vás jako posilovací symbol pomoci vašemu tělu vzpomenout si, v jaké frekvenci to musí být dál.

 

OTÁZKA: Tak my opravdu musíme užít zlato, které dá dlouhou životnost? Opravuje DNA a dá nám znovu dvacetileté tělo?

BAŠÁR: Nemusí to udělat u každého jednotlivce přesně tak, ale bude to mít tendenci generalizovat rysy své lidské podoby v rozsahu někde mezi 20 a 40 rokem, v průměru do svého 33. roku. To je to, co se obvykle stane, když zemřete a stanete se duchem, většina duchů se vrátí zpět do éterické formy v jejich 33. roku života.

* * * *

Na trhu se prodávají produkty s m-gold, m-rhodium a m-iridium pouze zvlášť a vyrobené pouze z kovů chemickým procesem. Například Gold 1 oz. za $ 84,00, Rhodium 1 oz. za $ 119,00 a Iridium 1 oz. za $ 69,00. To jsou jen příklady. Například m-platina se prodává spolu se m-stříbrem. Otázkou je a já nejsem o tom přesvědčen, že se skutečně jedná o ORME a ne o koloidy. Nikde na trhu nenajdete složení jako u našeho nabízeného produktu společně, tedy m-zlato, m-iridium a m-rhodium a z přírodních surovin, a když už, tak výjimečně a vyrobeny pouze ze stejných surovin. V tom je náš produkt výjimečný. V neposlední řadě i cenově, jak si sami můžete přepočítat.

Užívání

Podle mého názoru byste měli začít s užíváním Ormeos 1 – monatomuc gold po dobu 50 dní, aby si tělo a buňky zvykly na přítomnost záření z m-atomů a došlo k částečné regeneraci. Po dvouměsíční přestávce teprve nasadit Ormeos-6 Celtic Manna. Myšleno u relativně zdravých lidí. Vzhledem k tomu, že magnetické pole m-atomů je výrazně mnohonásobně vyšší, doporučuji jiné užívání. První týden 1 kapku denně, druhý týden 2 kapky denně, třetí týden 2×2 kapky denně. U závažných těžko léčitelných chorob, lze použít dávky dvojnásobné, podle popisu a není potřebné nejdříve užívat doporučené Ormeos 1. Je to jen na vašem zvážení.

Jak jste si sami přečetli a můžete posoudit, jde skutečně o převratný produkt, který vám zde nabízíme.

Ano, je to tak! Je to neuvěřitelné! Přesto potvrzené vědou a badateli v mnoha směrech. Jistě si položíte otázku, zda je to vůbec možné, že něco takového existuje a působí převratně na lidský organismus. Ano, je to možné, existuje a působí! Konec konců přesvědčit se můžete sami. A rozhodnout, jestli užívat nebo ne, se musíte taky sami. Máte tři možnosti. Uvěříte a sami se přesvědčíte. Nebo budete nadále věřit zázračným pilulkám farmaceutických společností, kterým jde jen o zisk a ne o skutečné léčení, anebo u propuknutí závažných chorob budete trpět a nakonec zemřete. Máte svobodnou vůli a rozhodnout se musíte sami. Je to jen na vás!

Alternativní posouzení účinnosti energií

 

MP+ = 420 ∅ 840cm

 

Energie vytvoří spirálu směrem dolů k nohám, pak se vrací vnitřně spirálovitě přes tělo nahoru a vytvoří gejzír, od sedmé čakry směrem dolů jako déšť k očištění, který obalí tělo krásnou zlatou energií a vnitřkem zlatá spirála jezdí středem od spodu nahoru a z vrchu zpět dolů, jako by tělo laserově skenovalo po milimetru a čistí tělo. Energie působí na aurický obal. Následně se rozšíří do boků a zabere celé tělo, vytvoří kolem těla zlatý válec, v kterém by jako stál v tekuté energii a tím prolne a naplní celé tělo, které naplňuje a prostupuje každou buňku, všechny léčí až do atomů, omlazuje je, je naprosto všude a ve všem. Obsáhlo naprosto vše a léčí vše najednou velmi rychlým procesem. Energie je ve své podstatě jakoby božská a obsahuje energie všech světelných bytostí, vesmírnou a univerzální energii, vědění. Po očištění automaticky napojuje nahoru a naplňuje duchovní úroveň, posiluje schopnost učení, chápání, získání rychlých odpovědí správných informací, otevírání vnitřního zraku a intuice. Ochrana před antisvětem a pokud přesto dojde k prolnutí, klidně se člověk nechá a tak dojde ke zničení a odrovnání. Dobře bude energie fungovat na parazity jakéhokoliv systému a ražení i virové infekce, bakterie a bude je likvidovat včetně chlamydií a HIV. Ekzémy kůže, bradavice, hojení. Bude likvidovat i výrůstky na páteři a kostech. Působí na rakovinové buňky, rakovina všude širokospektrálně, opravuje samoozrdavným procesem kódy DNA podle její holografické matrice. Působí na činnost svalové hmoty, regenerace svalů při poškození, šlachové úpony, únava, obnova svalových vláken, jeho stavbu, křeče, ochoření.

Keltská sůl pochází z hlubin Atlantského oceánu a nese dávné regenerativní informace Atlantidy, působí na všechny orgány a poskytují vitalitu. Opravuje poškozenou DNA a jednotlivé kapky z fontány napravují v řetězci chybějící, nebo poškozené kódy. U deformovaných buněk, jako u rakoviny ji obalí světlem a vyloučí běžným procesem z těla. V nádoru, jako by poškozené buňky přímo energie rozpouštěla.

Užívání: 2×2 dva dny denně ráno na lačno a večer po vytrávení, působí jako detoxikace, pak 2×4 kapek denně.

 

Naším přáním je, aby vám produkt skutečně pomáhal

 

Naše produkty ORMEOS neslouží k vnitřnímu užití jako lék, potravinový doplněk, nebo kosmetický prostředek k vnějšímu užití.

Případná doporučení jsou jen fikcí, nejsou návodem k jakémukoliv užívání. Pokusné užití je pouze vaším rozhodnutím svobodné vůle a za případné potíže neneseme žádnou odpovědnost!

To jsou důsledky nařízení EU

Další informace najdete v článcích na tomto webu.